SectionLinks

   LOTUS®kring West-Brabant
Omzetbelasting Organisatie LOTUS®

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling; domein verbruiksbelastingen

Besluit van 22 augustus 2003, nr. CPP2003/1963M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij zijn vragen voorgelegd over de heffing van omzetbelasting ten aanzien van de zogenoemde Organisatie LOTUS® (LOTUS® = Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers). Hierna volgt een beschrijving van de activiteiten van de Organisatie LOTUS®. Daarna zijn de vragen en de antwoorden opgenomen.

Activiteiten van de LOTUS-organisatie
Op plaatselijk en regionaal niveau zijn verenigingen werkzaam op het gebied van het uitbeelden van slachtoffers. Deze verenigingen, de zogenoemde LOTUS®kringen, vormen zelfstandige rechtspersonen, maar werken onder de koepel van de landelijke Organisatie LOTUS®. De landelijke Organisatie LOTUS® is aangesloten bij het Oranje Kruis.

De leden van de LOTUS®kringen, de zogenoemde LOTUS®slachtoffers, bestaan uit vrijwilligers. LOTUS®slachtoffers treden op als slachtoffer bij cursussen die worden verzorgd door onder meer EHBO-verenigingen, Rode Kruisorganisaties, bedrijfshulpverleningorganisaties en bedrijven. LOTUS®slachtoffers moeten over een EHBO-diploma beschikken.

De LOTUS®kringen dragen er zorg voor dat hun leden worden opgeleid voor het uitbeelden van slachtoffers. In verband hiermee bieden de LOTUS®kringen aan hun leden de zogenoemde opleiding tot LOTUS®slachtoffer aan. Na het met goed gevolg doorlopen van de opleiding ontvangen de leden een diploma LOTUS®, die voor twee jaar geldig is. Voor de periodieke verlenging van het diploma (steeds voor de duur van twee jaar) moeten de leden opfriscursussen met goed gevolg afronden. Bij de opleidingen wordt aan de LOTUS®slachtoffers ook cursusmateriaal ter beschikking gesteld (boeken, grimeset e.d.).

De leden dienen aan de LOTUS®kring voor het volgen van vorenbedoelde opleidingen éénmalig inschrijfgeld te betalen en een eveneens éénmalige bijdrage in de opleidingskosten. Daarnaast betalen de leden aan hun LOTUS®kring een algemene jaarlijkse contributie.

Als de hiervoor genoemde organisaties behoefte hebben aan LOTUS®slachtoffers die tijdens cursussen e.d. als slachtoffer optreden, nemen zij contact op met één van de LOTUS®kringen. De betrokken LOTUS®kring zorgt er vervolgens voor dat er bij de aanvragende organisatie één of meer LOTUS®slachtoffers worden afgevaardigd. De LOTUS®slachtoffers treden op vrijwillige basis op. De betrokken LOTUS®kring brengt aan de aanvragende organisatie een vergoeding in rekening voor het optreden van LOTUS®slachtoffers. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op landelijke richtlijnen en varieert per categorie aanvrager. De door de aanvrager betaalde vergoeding betaalt de LOTUS®kring door aan de LOTUS®slachtoffers, onder inhouding van een bepaald (relatief gering) bedrag.


Vraag 1

Zijn de door de LOTUS®slachtoffers aan hun LOTUS®kring betaalde bedragen aan te merken als een vergoeding voor één of meer door de betrokken Lotuskring aan hen verrichte prestaties?

Antwoord

De algemene contributie die de LOTUS®slachtoffers aan hun LOTUS®kring betalen is niet aan te merken als een vergoeding voor een door de LOTUS®kring jegens hen verrichte prestatie. Er is geen rechtstreeks verband aanwezig tussen de contributie en een door de LOTUS®kring verrichte prestatie 1)). De onderhavige contributies blijven derhalve buiten de heffing van omzetbelasting.


.....

1) Zie in dit verband HR 23 december 1992 nr. 28 552 (VN 1993 blz. 658, punt 19 en BNB 1993/79).

De inschrijfgelden en de financiële bijdragen die de LOTUS®slachtoffers aan hun LOTUS®kring betalen voor de door de kring verzorgde opleidingen, vormen wél een vergoeding voor een door de LOTUS®kring jegens hen verrichte prestatie. Dit omdat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de door de LOTUS®slachtoffers betaalde bedragen en de door de LOTUS®kring verzorgde opleidingen (waaronder begrepen het ter beschikking stellen van cursusmateriaal).


Vraag 2

Als het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, zijn de door de LOTUS®kringen ten behoeve van hun leden verzorgde opleidingen aan te merken als beroepsopleidingen in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: het Uitvoeringsbesluit) en als zodanig vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting?

Antwoord

Nee. Naar maatschappelijke opvattingen vormt het uitbeelden van slachtoffer in verschillende situaties onder de hiervoor omschreven omstandigheden geen beroep.


Vraag 3

Indien het antwoord op vraag 2 ontkennend is, zijn de door de LOTUS®kringen ten behoeve van hun leden verzorgde opleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet juncto onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit?

Antwoord

Ja. In verband hiermee behoeven de LOTUS®kringen geen omzetbelasting af te dragen over de inschrijfgelden en financiële bijdragen die zij van hun leden ontvangen voor de door hen verzorgde opleidingen.

Toelichting

Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet juncto onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit zijn de leveringen en diensten van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de Eerste Hulp Bij Ongevallen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting, voorzover het gaat om leveringen en diensten die deze instellingen “als zodanig” verrichten. Bij de “als zodanig” verrichte leveringen en diensten gaat het om leveringen en diensten die eigen zijn en kenmerkend voor de sociaal/culturele doelstelling van de betrokken instellingen.

Onderdeel b 4 is met ingang van 1 juli 1989 in Bijlage B opgenomen 1)). De in onderdeel b 4 opgenomen vrijstelling vormt de voortzetting van de tot 1 juli 1989 in onderdeel a 18 van Bijlage B opgenomen vrijstelling.

Volgens onderdeel a 18 van Bijlage B gold tot 1 juli 1989 een vrijstelling voor de leveringen en diensten van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongevallen “Het Oranje Kruis”. Onder de tot 1 juli 1989 geldende vrijstelling konden blijkens de aanhef van onderdeel a van Bijlage B mede worden begrepen de leveringen en diensten van instellingen die waren aangesloten bij of werden gecontroleerd door de in onderdeel a van Bijlage B genoemde instellingen.

De opleiding LOTUS®slachtoffer is oorspronkelijk door en binnen de organisatie van het Oranje Kruis in het leven geroepen. Op een later moment zijn de activiteiten (waaronder de opleiding LOTUS®slachtoffer) door het Oranje Kruis ondergebracht bij de organisatie LOTUS®. De organisatie LOTUS® is aangesloten bij het Oranje Kruis. Gelet hierop konden de organisatie LOTUS® en de daarbij aangesloten LOTUS®kringen tot 1 juli 1989 in de vrijstelling van onderdeel a 18 van Bijlage B delen.

Uit de toelichting bij het in voetnoot 2 bedoelde Besluit 2)) valt voorts af te leiden, dat de overheveling van de aanwijzing van onderdeel a naar onderdeel b van Bijlage B geen materiële betekenis heeft. De redactie van onderdeel b 4 van Bijlage B geeft evenmin aanleiding tot het inperken van de reikwijdte van onderdeel a 18 (oud) van Bijlage B.


.....

1) Zie het Besluit van 15 maart 1989 (Stb. 66), opgenomen onder het nummer 2.00.22 in het Boekwerk Historie Omzetbelasting 1968.
2) Zie de toelichting bij artikel II.

Het voorgaande betekent dat de Organisatie LOTUS® en de hier te lande werkzame LOTUS®kringen op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet in samenhang met onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit zijn vrijgesteld voor de door hen als zodanig verrichte leveringen en diensten. De door de Lotuskringen ten behoeve van hun leden verzorgde opleiding LOTUS®slachtoffer en opfriscursussen vormen activiteiten die de LOTUS®kringen “als zodanig” verrichten.


Vraag 4

Vormen de bedragen die LOTUS®kringen aan organisaties in rekening brengen voor de afvaardiging van LOTUS®slachtoffers een vergoeding voor een prestatie die is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet in samenhang met onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit?

Antwoord

Ja. LOTUS®kringen zijn aan te merken als instellingen werkzaam op het gebied van de Eerste Hulp Bij Ongelukken als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet juncto onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit. Het afvaardigen van LOTUS®slachtoffers vormt een prestatie die LOTUS®kringen “als zodanig” verrichten (zie de toelichting bij het antwoord op vraag 3). In verband hiermee is deze afvaardiging vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting.


SectionLinks Over ons | | ©2015 LOTUS®kring West-Brabant